Ode to Georgia (Awakening Rainforest)

acrylic on canvas